بارگذاری...
  • در رابطه با بیماری های گوارشی بیشتر بدانید

آندوسکوپی

آندوسکوپی به معنای درون بینی است که به وسیله درون بین یا همان آندوسکوپ داخل بدن دیده و بررسی می شود.لوله ایی طویل ،قابل انعطاف و ناز ک است که یک دوربین بسیار ریز و یک منبع نور که در داخل بدن عضو ها دیده شود روی آن قرار دارد.